1.1 Begrippenlijst

In onze Algemene Voorwaarden hanteren we regelmatig een aantal begrippen, waarbij volgende interpretatie gehanteerd dient te worden:

88mobile SIM-kaart De SIM-kaart welke vereist is om diensten van 88 mobile te kunnen gebruiken.
88mobile 888 B.V. handelend onder de namen 88mobile en 88telecom.
Aanbod De combinatie van diensten, instellingen, betaalvorm en tarieven waar de klant gebruik van maakt.
Klant Ontvanger en eigenaar van de 88 mobile SIM Kaart.
Gebruiker Daadwerkelijke gebruiker van de 88mobile SIM Kaart.
Aansluiting Mogelijkheid om met mobiel of mobiel apparaat gebruik te maken van de diensten van 88mobile.
Vaste diensten Diensten welke niet uit te schakelen zijn anders dan door deactivatie van de 88 mobile SIM kaart.
Extra diensten Diensten welke een klant zelfstandig (via website, telefoondienst of klantenservice) kan laten toevoegen (aanzetten) en kan uitschakelen.
Standaard diensten Combinatie van Vaste en Extra diensten welke bij activatie van de klant reeds ingesteld staan.
Abonnement Een doorlopende service welke maandelijks in rekening wordt gebracht, tot het moment waarop de klant hem deactiveert of zolang de aangegane verplichting nog duurt.
Data standaard De vaste dienst welke 88 mobile aanbied teneinde toegang tot internet te verschaffen.
Data abonnement Extra dienst welke 88 mobile als abonnement aanbied teneinde klant toegang to internet te verschaffen.
Maand 88 mobile hanteert de volledige kalendermaanden. Duur kan daarmee variëren uit 28 dagen (in februari) 30 dagen (in april, juni, september, november) 31 dagen voor (januari, maart, mei, juli, augustus, oktober, december) of 29 dagen (februari in schrikkeljaar).
Werkdagen Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemene Nederlandse feestdagen.
Netwerk Het geheel van technische voorzieningen waar 88 mobile gebruik maakt voor de levering van haar diensten.
Mobiel Een mobiele apparaat welke geschikt is om door middel van een aansluiting met een mobiel netwerk verbonden te worden.
Mobiele dienst Het geheel van mobiele diensten welke door 88 mobile wordt aangeboden.
Aanbieder De aanbieder van een Mobiel Netwerk.
Prepaid Een standaard dienst van 88 mobile waarbij gebruik gemaakt wordt van een beltegoed, gebruikskosten voor 88 mobile worden uit het beltegoed afgeschreven. Beltegoed wordt vooraf via vouchers of bankafschrijving opgewaardeerd.
Beltegoed Het tegoed welke door vooruitbetaling via vouchers of bankafschrijving wordt opgewaardeerd.
Gebruikskosten De door de klant verschuldigde vergoedingen gerelateerd aan het gebruik van de diensten van en via 88 mobile.
Borg Een bedrag welke dient als borgstelling voor het mogelijk maken van automatische incasso van belkosten. Bij falende incasso kunnen openstaande belkosten verrekend worden met de borg.

1.2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van diensten geleverd of te leveren door 88 mobile aan haar klanten en op overeenkomsten tussen 88 mobile en de klant
 2. Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden kunnen partijen een aansluiting in gebruik nemen, diensten toevoegen, diensten wijzigen, diensten verwijderen of de aansluiting beëindigen. De overeenkomst daartoe komt tot stand op één van de volgende wijzen:
  1. wanneer de SIM kaart geactiveerd wordt; of
  2. een dienst gebruikt wordt zonder dat deze ingesteld hoeft te worden; of
  3. een dienst ingesteld wordt om te kunnen gebruiken; of
  4. bij totstandkoming van een overeenkomst op electronische of telefonische wijze; of
  5. op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door 88 mobile aangegeven.
  Op iedere aldus tot stand gekomen nadere overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn verdeeld in hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is van toepassing op iedere Aansluiting, vaste diensten en extra diensten. De andere hoofdstukken zijn enkel van toepassing indien de aansluiting, vaste,- of extra dienst, waarop dat hoofdstuk betrekking heeft, is overeengekomen.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met derden die de klant of gebruiker met behulp van een aansluiting aangaat, zoals bij informatie of entertainment van derden (080x nummer, 090x, 088x, sms diensten, nummerinformatie, etc), maar wel op het gebruik van de aansluiting om de diensten van derden te bereiken.
 5. Aanvullende voorwaarden kunnen gelden, door 88 mobile bekend worden gemaakt en van toepassing worden verklaard, voor specifiek aanbod, in aansluitingen en/of diensten.
 6. Indien de klant niet de gebruiker is van de 88 mobile Sim kaart, staat de klant in voor naleving van de door hem overeengekomen verplichtingen door die gebruiker.
 7. Indien een overeenkomst langs telefonische of elektronische weg wordt aangegaan of tot stand komt, zijn ook de volgende bepalingen van toepassing:
  1. De overeenkomst wordt enkel in de Nederlandse taal gesloten.
  2. Op de internetsite zijn algemene gegevens omtrent 88 mobile als aanbieder van diensten te raadplegen.
  3. Indien door of voor risico van de klant langs elektronische of telefonische weg gegevens worden ingevoerd staat de klant in voor de juistheid van de gegeven opdrachten en de daarin vermelde gegevens. 88 mobile is niet verplicht, maar wel gerechtigd, de juistheid van de gegevens te verifiëren.
  4. De klant mag een overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan ontbinden zonder opgaaf van redenen, mits dit een overeenkomst op afstand is als bedoeld in artikel 7:46a, onder a, Burgerlijk Wetboek. Dit recht op ontbinding geldt niet indien de gebruikmaking van de desbetreffende dienst door activatie, met medeweten van, of voor het risico van de klant binnen de periode van 7 werkdagen is begonnen, dan wel indien op grond van de wet dit recht niet van toepassing is.

1.3 SIM-kaarten

 1. 88mobile stelt aan de klant van een aansluiting een SIM-kaart ter beschikking. De SIM-kaart blijft eigendom van 88mobile.
 2. De Klant dient een SIM-kaart zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging. De bij de SIM-kaart en aansluiting behorende pin codes en puk codes moeten zo goed mogelijk geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van de SIM-kaart worden bewaard.
 3. 88mobile is gerechtigd een ter beschikking gestelde SIM-kaart om te ruilen in verband met een wijziging van vaste diensten of in verband met veroudering van de desbetreffende SIM-kaart. 88mobile is eveneens gerechtigd de diensten of instellingen van een aan de klant ter beschikking gestelde SIM-kaart (op afstand) te wijzigen.
 4. Na beëindiging van de overeenkomst voor een aansluiting dient een SIM-kaart onbruikbaar te worden gemaakt of te worden geretourneerd aan 88mobile. Ook mag de SIM-kaart overgedragen worden aan een andere gebruiker mits deze zich voor registratie aanmeld bij 88mobile.
 5. 88mobile is gerechtigd een SIM-kaart af te sluiten en terug te vorderen van de klant of gebruiker wanneer zij een ernstig vermoeden heeft dat de SIM-kaart in strijd is met een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, of de duidelijke bedoeling daarvan, dan wel anderszins onrechtmatig jegens 88 mobile danwel de klant, is verkregen of wordt gebruikt.

1.4 Nummertoekenning & Nummerbehoud

 1. Voor gebruik van een aansluiting zal de klant de beschikking krijgen over tenminste één telefoonnummer welke door 88mobile zal worden toegekend, tenzij dit niet nodig is. Indien de klant een nummer wenst mee te nemen van een andere mobiele aanbieder, welke ook nummerbehoud ondersteund, dient de klant dit kenbaar te maken, na activatie van de Sim-kaart. 88mobile brengt hiervoor een vergoeding in rekening op het moment van indienen van de aanvraag.
 2. De klant kan 88mobile na afsluiting verzoeken het telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder van mobiele diensten welke tevens nummerbehoud ondersteund.
 3. Indien de klant bij een opzegging of afsluiting gebruik wenst te maken van nummerbehoud dient dit bij de opzegging expliciet kenbaar gemaakt te worden aan
 4. 88mobile en dient alle relevante informatie daarvoor te worden aangeleverd. 88mobile behoudt zich het recht een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal nummerplan, wijzigingen in de nummertoewijzing door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede wijzigingen in een Dienst en/of een Mobiel Netwerk of in andere gevallen die nummerwijziging noodzakelijk maken. 88mobile zal een nummerwijziging op grond van punt niet eerder doorvoeren dan drie Maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.

1.5 Wijziging in een dienst of een mobiel netwerk

 1. 88mobile kan wijzigingen doorvoeren op zijn diensten om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven voldoen.
 2. 88mobile behoud zich het recht zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te stoppen op het moment dat zij door het vervallen, wijziging of intrekking van vergunningen of dienstverlening door toeleveranciers niet meer over de mogelijkheden voor haar eigen dienstverlening kan beschikken. 88mobile zal de klanten van de diensten die worden beëindigd hierover uiterlijk drie maanden tevoren informeren, tenzij dat in redelijkheid niet mogelijk is. Indien 88 mobile op deze grond van de dienst beëindigt, eindigen bestaande overeenkomsten voor de desbetreffende diensten uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd.
 3. Naast het bepaalde in het vorige lid is 88 mobile gerechtigd het aanbod van diensten te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste drie maanden, indien operationele, of bedrijfseconomische redenen daartoe aanleiding geven (het bepaalde in het tweede lid is daarbij ook van toepassing).
 4. 88mobile is eveneens gerechtigd het aanbod van extra diensten te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van ten minste één Maand, indien operationele, technische of bedrijfseconomische redenen of de eisen van de tijd daartoe aanleiding geven.

1.6 Gebruik

 1. Klant staat in voor al het gebruik dat van zijn aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of medeweten. Alle gerealiseerde gebruikskosten en andere kosten voortvloeiende uit het gebruik van de aansluiting zijn voor de rekening van de klant.
 2. Een aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met apparatuur dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten in tenminste Nederland en ook in het land van gebruik. De gevolgen van het gebruik van apparaten die niet aan deze eisen voldoen, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en risico van de klant. Mobiele Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van bepaalde diensten. 88mobile kan bepalen dat specifieke Mobiele apparatuur slechts kan worden gebruikt in combinatie met een specifiek aanbod.
 3. Het is niet toegestaan misbruik te maken van een aansluiting en/of diensten, zoals bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten:
  1. die, in strijd met de bedoeling van de dienst, de door klant of een derde aan 88mobile verschuldigde bedragen beperken;
  2. waardoor storingen in diensten van 88mobile of anderen worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt of mogelijk gemaakt;
  3. waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer;
  4. die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen nationale nummerplannen.
 4. Indien het telefonie of dataverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een dienst of aangesloten apparaten, is de klant verplicht aan de 88mobile te geven voorschriften te volgen en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van 88mobile of een van haar leveranciers noodzakelijk is kan 88mobile de aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke dienst, onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
 5. Voor alle diensten van 88 mobile geldt dat er een Fair Use Policy van toepassing is ook als voor het gebruik een vergoeding geldt. Er zit geen vaste limiet aan de diensten of het gebruik, maar het gebruik dient redelijk te zijn. Ook dient de aansluiting enkel voor persoonlijk gebruik. Fair Use Policy geld met name ook:
  1. bij gebruik van aanbod voor mobiel internet;
  2. gebruik van één SIM of aansluiting met meer dan één apparaat of personen tegelijkertijd;
  3. gebruik voor zogenaamde Machine to Machine toepassingen, toepassingen waarbij aansluiting of dienst niet gebruikt wordt voor een persoonlijk contact of persoonlijke verbinding;
  4. langdurig openstaan van verbindingen, continue of vrijwel continue gebruik;
  5. gebruik voor commerciële doeleinden zoals doorverkoop van de diensten, of het draaien van serverdiensten via betreffende aansluiting of SIM-kaart;
  6. gebruik voor andere dan persoonlijke of privé doeleinden, dan wel, bij zakelijk aanbod welke zijn gericht op zakelijk gebruik, gebruik voor ander dan regulier zakelijk gebruik;
  7. indien dit bij een aanbod is vermeld: gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers;
  8. gebruik dat anderszins in strijd is met het bepaalde in dit artikel.
  Bij constatering van niet-redelijk gebruik van een dienst, SIM-kaart of aansluiting is 88mobile gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, de dienst af te sluiten, al dan niet tijdelijk, dan wel de dienst te beperken.
 6. De klant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat dit strafbaar of tegenover 88mobile of derden onrechtmatig is. In het bijzonder staat de klant er voor in dat via of met behulp van de aansluiting, noch hijzelf, noch een gebruiker:
  1. (computer)-virussen zal verspreiden of toegangsprivileges zal misbruiken;
  2. beveiligingen zal doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het Mobiele Netwerk zijn gekoppeld, zal doen stagneren of enige poging daartoe zal ondernemen;
  3. gegevens van een derde zonder diens toestemming zal veranderen of onbruikbaar zal maken, noch gegevens aan gegevens van een derde zal toevoegen zonder toestemming van deze derde;
  4. ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud zal (doen) verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar zal maken;
  5. zich (misleidend) uit zal geven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
  6. contentdiensten in of vanuit andere landen zal gebruiken in strijd met de aldaar toepasselijke wet- en regelgeving en of de Nederlandse wet- en regelgeving;
  7. in strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden;
  De klant zal eventuele aanvullingen op deze voorschriften, zoals door 88mobile aangeven op haar Internetsite, naleven en regelmatig raadplegen.
 7. In aanvulling op hetgeen ook elders in de Algemene Voorwaarden van 88mobile is bepaald, geldt in het bijzonder ten aanzien van contentdiensten, het volgende:
  1. 88mobile staat niet in voor het slagen van transacties die (mede) worden verricht met behulp van een contentdienst;
  2. 88mobile staat niet in voor de consequenties van de opslag van berichten of informatie door de klant of gebruiker, al dan niet in of met behulp van het geheugen van zijn Mobiele apparaat, in het bijzonder ten aanzien van het mogelijk automatisch genereren van dataverkeer of het automatisch doorsturen, veranderen of verloren gaan van door de klant opgeslagen gegevens.
 8. De simkaart dient te worden gebruikt in een mobiele telefoon. Bij gebruik van enkel datatoepassingen dient de klant contact op te nemen met 88 mobile voor de toewijzing van een 097-nummer.

1.7 Pincodes

 1. 88mobile kan ten behoeve van het gebruik, toegang of betaling van diensten gebruik maken van pincodes.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden, het bewaren en beveiligen van de pincodes. De klant vrijwaart 88mobile voor de gevolgen van elk gebruik van de pincodes door hemzelf of door derden.
 3. De klant dient 88 mobile onmiddellijk te informeren indien hij kennis heeft van onbevoegd gebruik van zijn pincode dan wel daarvan een vermoeden heeft. De klant kan 88mobile tevens verzoeken om een pincode te blokkeren, indien en voor zover dit in een specifiek aanbod is aangegeven.
 4. Indien 88 mobile kennis draagt of vermoeden heeft van onbevoegd gebruik van een pincode is zij gerechtigd deze tijdelijk of blijvend onbruikbaar te maken danwel toegang tot de dienst of aansluiting te blokkeren.

1.8 Eigenschappen, Kwaliteitsniveau, Onderhoud & Storingen

 1. Bij telecommunicatie kunnen de mogelijkheden om verbindingen op te bouwen en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats op elk moment gelijk zijn. De verschillen houden verband met onder meer de gebruikte apparaten, de radiobedekking van het gebruikte netwerk (die beïnvloed kan worden door onder meer de locatie of de aanwezigheid in een gebouw), de hoeveelheid telecommunicatieverkeer en atmosferische omstandigheden.
 2. Bij mobiele telecommunicatie vindt het transport van gegevens geheel of gedeeltelijk plaats door de lucht. De klant aanvaardt dat de gegevens door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze zijn bestemd. De aanbieder zal binnen de technische standaarden van de gebruikte netwerken technieken toepassen of ondersteunen, die het raadplegen van verzonden gegevens door derden bemoeilijken.
 3. De klant kan gebruik maken van de mogelijkheid om zijn aansluiting, eventueel met betrekking tot bepaalde diensten, te gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin 88mobile dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden kunnen verschillen per aanbod en dienst. De klant kan gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die door die aanbieder worden aangeboden. 88mobile en/of de aanbieder zijn gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de gebieden en aanbieders waar gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid, alsmede in de aangeboden diensten. 88mobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet tijdelijk wegvallen van dienstverlening in het buitenland.
 4. 88mobile is gerechtigd beperkingen te stellen aan het gebruik van diensten, in het bijzonder contentdiensten, die voortvloeien uit voor de betreffende dienst gebruikte technologie, de aard van de dienst of de door de Klant gebruikte apparaten. In dit kader is 88 mobile in elk geval gerechtigd om:
  1. dataverkeer dat wordt gerealiseerd of informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van een contentdienst, te beperken of niet (direct) te transporteren, indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte techniek; en
  2. beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de klant ; en
  3. voor klant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door klant zijn aangevraagd.
 5. 88mobile spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. 88mobile draagt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening of SIM-kaart, wel zal 88mobile zich inspannen om problemen op te lossen indien deze zich voordoen.
 6. Ten behoeve van onderhoud kan tijdelijk (een deel van) de diensten van 88 mobile buiten gebruik worden gesteld. Dit zal tot het minimum worden beperkt en waar dit toch nodig en redelijkerwijs mogelijk is zal dit tijdig bekend worden gemaakt indien deze buitengebruikstelling voor de klant merkbare consequenties met zich meebrengt.
 7. Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan 88 mobile bekend zijn onderzocht en naar beste kunnen opgeheven worden.
 8. Kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van 88 mobile. Deze kosten kunnen aan de klant in rekening worden gebracht indien uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het apparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen door de klant of gebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen.

1.9 Aansprakelijkheid 88mobile

 1. 88mobile is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet aansprakelijk.
 2. Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee de netwerken van de aanbieder direct of indirect zijn verbonden in Nederland danwel buitenland, en van aanbieders van andere diensten (zoals contentdiensten) zijn niet aan 88mobile toerekenbaar.
 3. Indien als gevolg van een gebeurtenis (of reeks van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak) als bedoeld in het tweede lid meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
 4. 88mobile kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid zoals bedoeld in het eerste en tweede lid indien schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door 88 mobile is veroorzaakt.
 5. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan 88mobile te zijn doorgegeven. Schade die niet binnen deze termijn wordt gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van klanten geldt dit niet indien de klant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

1.10 Aansprakelijkheid klant

 1. De klant is niet aansprakelijk in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel of elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
 2. De klant is aansprakelijk voor schade die door een hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. Een klant is uitsluitend aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van 88 mobile indien die schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door de klant of gebruiker is veroorzaakt.
 3. De klant vrijwaart 88 mobile tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enige wijze op 88mobile zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de klant of een gebruiker van de diensten is gemaakt, in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem, of door een gebruiker, met behulp van een dienst verzonden of opgevraagde informatie en eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.

1.11 Tarieven & Vergoedingen

 1. De klant is aan 88mobile vergoedingen verschuldigd voor door hem van 88 mobile afgenomen diensten volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 2. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen, Verkeerskosten en bedragen die zijn verschuldigd voor extra diensten en abonnementen, opwaardering of overboeken van beltegoed. De tarieven worden door 88mobile bekend gemaakt, onder meer via haar Internetsite.
 3. 88mobile kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van haar diensten of diensten van derden op last van deze derden bij de klant innen of inhouden van het beltegoed. 88mobile staat er voor in dat de klant met de betaling van deze vergoedingen aan 88mobile jegens die derde bevrijdend heeft betaald.
 4. Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van 88mobile beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. 88mobile dient bij de vaststelling van deze gegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen die daarbij verlangd mag worden.
 5. Voor een aantal diensten zal 88mobile een maandvergoeding rekenen. In een aantal gevallen wordt de volledige maandvergoeding in rekening gebracht ook als er geen volledige maand of zelfs een paar dagen resteert, dit is om misbruik te voorkomen.

1.12 Opschorting van de dienstverlening

 1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden en bij wet is bepaald, is 88mobile gerechtigd de levering van een aansluiting of (de toegang tot) een specifieke dienst of dienst van derden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de klant een verplichting aan 88mobile niet nakomt en dit opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de periodieke vergoedingen als bedoeld in voorgaande artikel en van de overige verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
 2. 88mobile is tevens bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opschorting over te gaan:
  1. zonder ingebrekestelling of mededeling indien de klant in strijd handelt met artikel 1:6, tweede tot en met zevende lid, of de klant anderszins dusdanig de belangen van 88mobile schaadt;
  2. indien klant bij herhaling hinderlijke oproepen pleegt of ongewenste berichten verstuurt aan derden;
  3. indien 88 mobile dit wordt medegedeeld op last van een daartoe bevoegde instantie.
 3. Tot opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien de klant binnen een door 88mobile gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de opheffing kan een bedrag aan (her)aansluitkosten verschuldigd zijn.

1.13 Bescherming Privacy

 1. Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze en eventuele andere overeenkomsten met 88mobile verwerkt 88mobile gegevens van een klant of gebruiker, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 2. De wijze van verwerking van gegevens van de klant of gebruiker) en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn vastgelegd in het Privacystatement van 88mobile, zoals gepubliceerd op haar Internetsite. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal het Privacystatement worden aangepast.

1.14 Klachten

 1. De klant dient zich in geval van klachten met betrekking tot een 88 mobile dienst te wenden tot 88mobile via het daarvoor bekendgemaakte telefoonnummer of adres. 88mobile zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij dit niet mogelijk is. In dat geval zal 88mobile binnen die termijn aan de klant kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.
 2. Binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke afwijzende reactie van 88mobile dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens de vorige bepaling had moeten worden gereageerd, kan de klant de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, mits het geschil betrekking heeft op een dienst waarvan uitsluitend of in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt als klant en de commissie ook overigens op grond van haar reglement bevoegd is kennis te nemen van de klacht. In het reglement staat beschreven hoe een klacht kan worden ingediend.
 3. Indien de klant de klacht niet bij de Geschillencommissie kan (op grond van haar regelement) of wil voorleggen, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter.
 4. Los van bovengenoemde wegen kan de klant een klacht ook schriftelijk indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

1.15 Wijziging van Voorwaarden & Tarieven

 1. 88mobile is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst, Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen. Dit geld ook voor bestaande overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Wijzigingen zullen 4 weken na bekendmaking ingaan, of op een latere datum welke in de bekendmaking zal worden vermeld. Tenzij een andere wettelijk bepaalde termijn gehanteerd dient te worden.
 3. Indien een klant een wijziging, op een van de door hem gebruikte diensten niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging te zijn ontvangen door 88 mobile. Dit geldt echter niet:
  1. indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de klant is;
  2. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de klant;
  3. indien de klant de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
  4. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, dit geldt ondermeer voor aanpassing van de tarieven aan de inflatie;
  5. indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of
  6. in gevallen waarin dit op grond van de geldende Nederlandse wet- en regelgeving niet is vereist.
 4. Indien bij een beëindiging van de overeenkomst op grond van bovenstaande bepaling (lid 4) ook een verzoek tot nummerbehoud als bedoeld in bepaling 1:4 wordt gedaan, dient er binnen 2 weken na ingangsdatum van de wijziging een definitief verzoek tot nummerbehoud door 88mobile te zijn ontvangen. In dit geval eindigt de overeenkomst op het moment waarop de overgang van het nummer wordt uitgevoerd.

1.16 Overige bepalingen

 1. De klant is verplicht aan 88mobile gegevens te verschaffen die nodig zijn om een goede dienstverlening te kunnen bieden of in stand te houden. In het bijzonder voor diensten welke een (automatische) incasso vereisen.
 2. Op (de totstandkoming van) een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle vorderingen die verband houden met de diensten verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.

2 Prepaid aansluitingen

2.1 Totstandkoming van de overeenkomst voor een Prepaid aansluiting

De overeenkomst voor een Prepaid aansluiting komt tot stand op het moment waarop voor het eerst gebruik van die aansluiting wordt gemaakt.


2.2 Diefstal & Vermissing

In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van de klant van de SIM-kaart of daarbij behorende pincodes is het enkel mogelijk de SIM-kaart te blokkeren indien de klantgegevens bij 88 mobile bekend zijn en er een nieuwe simkaart besteld wordt op overeenkomstige gegevens. Restitutie van eventueel verbruikt beltegoed is niet mogelijk. Eventueel resterend beltegoed zal kunnen worden overgezet met hulp van de 88 klantenservice. Zogenaamd Bonus tegoed (tegoed welke als promotie verstrekt is) valt hier niet onder.


2.3 Betaling met Prepaid tegoed

 1. 88mobile biedt de klant van een Prepaid Sim-kaart meerdere mogelijkheden om beltegoed op te waarderen. 88 mobile behoud zich het recht om de mogelijkheden voor opwaarderen (en de vaste bedragen) te wijzigen.
 2. 88mobile zal beltegoed afwaarderen met de verschuldigde vergoedingen. Indien het beltegoed niet toereikend is om de verschuldigde vergoedingen te voldoen kan 88mobile haar diensten blokkeren voor gebruik, tot het tegoed weer is aangevuld.
 3. Beltegoed kan enkel worden gebruikt voor de door 88 mobile aangegeven diensten en zal niet worden geretourneerd.
 4. 88mobile betracht grote zorgvuldigheid bij het op- en afwaarderen van beltegoed. 88mobile is gerechtigd correcties toe te passen in geval van 'foutieve' op- en afwaarderingen.
 5. 88mobile biedt de klant de mogelijkheid de hoogte van het beltegoed op te vragen.
 6. 88mobile kan bij herhaaldelijk, ongegrond bezwaar tegen afschrijvingen, extra kosten in rekening brengen voor uitgebreid onderzoek. 88mobile zal dit vooraf aan de klant melden.

2.4 Geldigheid van Prepaid beltegoed

88mobile heeft een beperkte geldigheidsduur van zowel bonus tegoed als beltegoed, de termijnen staan vermeld op de website. 88mobile behoud zich het recht de termijnen aan te passen (bij nieuwe opwaarderingen).


2.5 Duur van de overeenkomst van een Prepaid aansluiting

 1. De overeenkomst voor een Prepaid SIM-kaart wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Een Prepaid SIM-kaart kan op ieder moment schriftelijk of telefonisch door klant worden opgezegd.
 3. De overeenkomst voor een Prepaid Sim-kaart eindigt ook indien de geldigheidsduur van het beltegoed is verstreken. Specifieke voorwaarden voor geldigheidsduur staan vermeld op de 88 mobiel website.
 4. Zowel de klant als 88 mobile kan de overeenkomst voor een Prepaid SIM geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is zal eerst een aanmaning worden gezonden, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 1:12, tweede lid.
 5. Bij beëindiging van de aansluiting eindigen alle overeenkomsten voor afgenomen diensten.